Wij zijn u graag van dienst: 085 30 36 724

Matchinvest geeft gastcollege "Alternatieve financieringen" aan 4e jaars BE, CE en IBL studenten Stenden University in Emmen.

Op dinsdag 2 december jl. hebben Dick Edelstein en Marie-An Alberts van Matchinvest een gastcollege gegeven voor de studenten HEAO (Commerciële Economie en Bedrijfseconomie) van de Stenden Hogeschool in Emmen. Het onderwerp moest gaan over alternatieve financieringen, waaronder informeel investeren. De heer Schokker van Stenden Hogeschool zag een uitgelezen kans voor Matchinvest om hier meer over te vertellen, met bijkomend voordeel dat een alumni van de HEAO (destijds nog Hogeschool Drenthe), Marie-An Alberts, inmiddels werkzaam is bij Matchinvest.

    

Aan het einde van het gastcollege heeft Matchinvest een test gedaan met de studenten om te kijken of ze een geschikte ondernemer zijn in de toekomst. De uitslag van het onderzoek staat hieronder vermeld.

Gerichtheden: persoonlijke eigenschappen tussen talent en karakter

Het door u uitgevoerde onderzoek wordt het gerichthedenonderzoek ge­noemd. Gerichtheden zijn menselijke eigenschappen, die het verband leggen tussen uw talent en uw karakter. Uw talent wordt bepaald door aanleg, geaardheid en is latent of manifest aanwezig. Talent is niet te ontwikkelen maar wel tot ontplooi­ing te brengen. Simpel gezegd: u heeft een bepaald talent van nature meegekre­gen maar òf en hoe u dat laat werken is van uw karakter afhankelijk.

Karakter is omvat persoonlijkheid en is de resultante van ontvankelijkheden en beweegredenen, fysieke, psychische en geestelijke eigenschappen die u in de loop van uw leven heeft verworven onder invloed van opvoe­ding en onderwijs, en die door de omgeving en (bewuste of onbewus­te) wilsbesluiten van uzelf tot stand zijn gekomen.

Zo staan gerichtheden tussen eigenschappen die enerzijds sterk aan uw talent gebonden zijn en daarom slechts met grote moeite te veranderen zijn, en ander­zijds ten dienste van uw karakter en op een aantal gron­den eenvoudiger zijn te ontwikkelen en transformeren. U kan het zo zien: waar u op gericht bent zal nauwelijks veranderen, de diep­gang en de kracht waarmee u met die gerichtheden omgaat kunnen toene­men. Als u bij­voorbeeld op uw 20e jaar een trendsetter bent zal dat ook op uw 65e jaar een eigenschap zijn die te herkennen valt.

Rood, groen en blauw in organisaties

In het assenstelsel voor organisaties van TRICONA advies  zijn drie assen symbool voor drie polariteiten, die in voortdurend uit evenwicht dreigen te gaan en in balans dienen te worden gebracht als er tenminste van een gezonde organisatie sprake moet zijn. De eerste, rode as symboliseert het primaire proces: het voortbrengingspro­ces, waarin producten voor klanten worden vervaardigd, verkocht en gele­verd. Voor deze as is de rode kleur gekozen omdat rood de kleur is van de wil en de daad. De kleur rood staat voor creativiteit, voor vitaliteit en daad­kracht.

De tweede, de blauwe as is de identiteitsas: het proces waarin uitgangspun­ten hun vertaling vinden in de condities van de organisatie. Het willen en kunnen van de organisatie vinden hierin hun balans. Voor deze as is de blauwe kleur gekozen omdat het hier gaat om het zuur­stofrijke bloed: het proces waardoor de organisatie geïnspireerd wordt (in­spireren is letterlijk: lucht inblazen). Het proces van idee naar werkelijkheid en van werkelijk­heid naar idee.

De derde, de groene as is de as van het collegiale proces: het proces waarin de balans tussen het individu en de collectiviteit tot stand moet komen. Groen staat hier voor de kleur van de afstemming, van de bescheidenheid en common sense. In het groene gebied komen het blauwe en het rode bij el­kaar: het sociale proces, waarin mensen met elkaar invulling geven aan identiteit (de blauwe as) en primair proces (de rode as).

Rood, groen en blauw bij mensen

Gerichtheden zijn eigenschappen van mensen. Anders geformuleerd: in de praktijk van het leven blijkt dat mensen zijn gericht op drie aspecten van het leven:

Blauw: door middel van het denken zijn mensen op het ware gericht, zij zijn in staat conceptueel en ordenend te denken, overwegen veel bij alles wat zij doen, vinden argumenten van grote bete­kenis, zijn niet geneigd stormender­hand andere mensen voor zich te winnen. Vanuit het denken zijn we in staat het verle­den te analyseren. Vandaar dat mensen, bij wie deze kwaliteit dominant is, de neiging hebben les­sen te leren uit voorvallen die gepasseerd zijn en zich minder bereid tonen nieuwe voor­vallen aan te gaan. Zij willen eerst grondig over­wegen welke aspecten en vooral welke risico's daaraan verbonden zijn.

Rood: door middel van het willen zijn mensen op het goede gericht, zij zijn over het algemeen geneigd tot voortdurend verande­ren, omdat bij hen de impuls om in de wereld in te grijpen groot is op die momen­ten dat zij de wereld niet goed meer vinden. Als deze kwaliteit do­minant is maken deze mensen indruk vanwe­ge hun grote daadkracht en werk­lust. Erover praten is niet hun voorkeurstijl, zij vinden dat het op daden aankomt. De toekomst kun je, vinden deze mensen, toch niet bedenken! Sterker nog: kansen en mogelijk­heden kunnen gemist worden door te lang nadenken!

Groen: door middel van het voelen zijn mensen op het schone ge­richt, de neiging om alles in verhouding en balans te houden en brengen is dominant. Grote uitslagen op de schaal van sympathie tot antipathie zijn moeilijk te hanteren voor mensen met deze kwaliteit. Uitgespro­ken ideeën, extravagante daden zijn zaken waar mensen met deze dominantie een broertje dood aan hebben. Common sense is het sleutel­begrip, betrok­kenheid bij rechtvaardigheid en menselijke ver­houdin­gen vormt vaak de hoeksteen voor hun bestaan.

Als blauw uw dominante kleur is, zult u vaak succes bereiken door te overtuigen, te werken met de kracht van argumenten. Redeneren ligt u goed en een goed verhaal past bij u. Distantie en overzicht hanteert u vaak als invals­hoeken bij het oplossen van problemen. Risico's zijn zaken die zo veel mogelijk vermeden moeten worden, vindt u. Daarom zult u vaak ge­neigd zijn lang en diepgaand te overwegen wat moet en kan. U bent in staat om veel geduld op te brengen en het moment af te wachten waarop er meer kans van slagen is. Ordenen en logische verbanden zien zijn eigenschappen waarmee u makke­lijk kunt om gaan. Boeken zijn volgens u goed als ze een zekere logische opbouw bezitten, als er bijvoorbeeld een te volgen lijn is te onderkennen. Uw relaties zult u toetsen op betrouwbaarheid, degelijkheid en kwaliteit. Ei­genschappen als geflodder en wispelturigheid maken ongelukkig, zowel uzelf als uw bekenden. Laat uw bewustzijn u helpen om het goede goed te doen en sta het uzelf niet toe om in geval van falen en dralen uw humeur nega­tief te laten kleuren. U weet toch dat u, zoals naar alle waar­schijnlijk­heid alle mensen, niet perfect bent!

Als rood uw dominante kleur is, zult u succes bereiken door indruk te maken, door op te vallen. U valt op: u bent vaak één van de eersten die op zaken afgaat. Of het nu gaat om primeurtjes in de modische wereld van kle­ding, auto's of vernieuwingen in uw omgeving, u zult er als de kippen bij zijn. Innovatieve en creatieve krachten in uzelf geven u vaak en veel ener­gie. Door uw wilskrachtige impulsen bent u in staat veel zaken aan te pak­ken. U zult er wel voorop moeten passen er niet te ondoordacht en te druk­doenerig mee om te gaan. Belangrijk is dat u uzelf vertrouwt op deze kwali­teit waardoor in uw omgeving een natuurlijke autoriteit wordt gevoeld. Lang nadenken ligt niet in uw aard, impulsiviteit ligt op de loer!

Als groen uw sterkste kleur is, zult u succes bereiken door uw stre­ven naar harmonie en evenwicht te laten werken. In uw omgeving zult u bekend staan als vriendelijk, innemend en onbaatzuchtig. U zoekt en legt gemakkelijk en op ontspannen wijze contacten. Uw gevoelens geven u de beste raad: door daar goed naar te luisteren krijgt u signalen, die voor u meer waard zijn dan uren piekeren of een snel advies van anderen. Door uw gevoeligheid maakt u indruk door uw intuïtieve keuzen, die vaak raak blij­ken te zijn. Omdat u belang hecht aan goede verhoudingen zult u uw uiterste best doen dienstbaar te zijn en echt iets te kunnen betekenen voor anderen. Omdat u niet zo uitgesproken bent zult u er wel op moeten letten niet te flexibel, niet te wispelturig tegenover uzelf en anderen te zijn.

Combinaties van rood, groen en blauw

Aangezien ieder mens nooit uitsluitend over één kleur de beschikking heeft maar uit alle drie de gerichtheden kan putten is het aannemelijk dat elke gericht­hedenmix u een ander streven in uw handelen zal opleveren. Goed en fout bestaan bij dit onderzoek niet: het gaat er tenslotte om dat u zichzelf in de compositie herkent.

Zo zal iemand waar de blauwe kant zwak is waarschijnlijk moeite hebben met zaken als administratie, formulieren en regels. Iemand waar de rode kant ondervertegenwoordigd is zal moeite hebben met veranderen, voor zichzelf opkomen en avontuur opzoeken. Als de groene kleur zwak is uitgetekend is het waarschijnlijk dat het sociale leven niet de grootste aantrekking uitoefent, moeizame relaties ook als zoda­nig worden beleefd, de gezelligheid niet de eerste sfeer is waarvoor men kiest.

Aangezien we hier spreken over de verschillende kwaliteiten van rood, groen en blauw in een bepaalde verhouding raden we u aan zelf eerst deze kwaliteiten zodanig te begrijpen en in u op te nemen dat u ze kunt herkennen bij uzelf en bij andere mensen.

Door ervaring en enige oefening zult u vervolgens in staat zijn het beeld van de compo­sitie, de uitkomst van de gerichtheden, bij uzelf en anderen te lezen.